ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole)


บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก   ( Manhole ) เป็นบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับดักน้ำเสีย ที่ต้องใช้งานร่วมกับ ท่อระบายน้ำ                                       
                                      
ขนาดบ่อพักคอนกรีต   ( Manhole ) มี  8  ขนาด คือ                                       
                                       
1    บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.30 ม.     หนา  5-10  ซม.    เสริมเหล็ก ชั้นเดียว                                   
2    บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.40 ม.     หนา  8-10  ซม.    เสริมเหล็ก ชั้นเดียว                                   
3    บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.50 ม.     หนา  10  ซม.        เสริมเหล็ก ชั้นเดียว                                   
4    บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.60 ม.     หนา  10  ซม.        เสริมเหล็ก ชั้นเดียว                                   
5    บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 0.80 ม.     หนา  10  ซม.        เสริมเหล็ก ชั้นเดียว                                   
6    บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 1.00 ม.     หนา  12  ซม.       เสริมเหล็ก ชั้นเดียว                                   
7    บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 1.20 ม.     หนา  15  ซม.       เสริมเหล็ก สองชั้น                                   
8    บ่อพักที่ใช้กับ ท่อ Ø 1.50 ม.     หนา  15  ซม.       เสริมเหล็ก สองชั้น